Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt

Turun Talonomistajien Yhdistyksen (nykyinen Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi) ensimmäiset säännöt vahvistettiin Turun ja Porin läänin kuvernöörin toimesta 17.5.1907.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu yhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa 22.5.2014. Säännöt on luettavissa tältä sivulta sekä tulostusta varten pdf-liitteenä.

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kiinteistöalan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja myös muihin alansa järjestöihin.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- toimia jäsenten yhdyssiteenä sekä valvoa ja ajaa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja
- edistää oikeiden tietojen leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista, laeista ja asetuksista sekä kunnallisista määräyksistä
- herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin ja kehittää kiinteistöalan ammattitaitoa

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

- järjestämällä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä harjoittamalla koulutus- ja neuvontatoimintaa
- avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media-alan toimijoita sekä järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa
- toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä, tekemällä viranomaisille anomuksia, valituksia ja ehdotuksia sekä tukemalla muuta yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa
- tekemällä kiinteistöalaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä tai osallistumalla selvitysten toteuttamiseen
- tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen asunto- tai kiinteistöyhteisö, kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi todeta eronneeksi jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta jättää yhden vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä. Ero astuu voimaan heti, mutta erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erottamisvuoden jäsenmaksun ja sitä ennen erääntyneet aikaisempien vuosien jäsenmaksunsa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen lähinnä seuraavan kokouksen ratkaistavaksi tekemällä siitä hallitukselle kirjallisen vaatimuksen kahden viikon kuluessa siitä, kun jäsen sai tiedon erottamispäätöksestä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroamisilmoitusta lähinnä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksella on oikeus kutsua yhdistykselle kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin, joissa heillä on puhevalta mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannattajajäseniä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSU

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen hallinnassa olevien ja omistamien rakennusten yhteistilavuudelle. Maksu voidaan määrätä erilaiseksi tilavuusluokittain.

Yhdistyksen vuosikokous voi kuitenkin päättää varsinaisina jäseninä oleville luonnollisille henkilöille sekä sellaisille yhteisöille ja säätiöille, joiden pääasiallinen toiminta ei ole kiinteistöjen tai rakennusten hallintaa tai omistamista, kiinteän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen varsinaisina jäseninä oleville luonnollisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille.

Kannattajajäsenten vuotuisen jäsenmaksun päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus voi päättää alennuksesta yksittäisen jäsenen jäsenmaksuun, kun jäsen liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuotta.

Jäsenen tulee toimittaa jäsenmaksujen määräämiseksi tarvittavat tiedot yhdistykselle kunkin vuoden loppuun mennessä.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen jäsenet käyttävät yhdistyksen ylintä päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa, joista käytetään nimitystä yhdistyksen vuosikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous


6 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana.

Vuosikokouksessa on:
1. Esitettävä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
2. Esitettävä tilintarkastuskertomus
3. Päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille
4. Määrättävä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten, valiokuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
5. Valittava hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja(t) kuluvalle tilikaudelle.
6. Vahvistettava kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
7. Päätettävä seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
8. Käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen tulee tällöin viipymättä kutsua yhdistyksen kokous koolle.

8 § KOKOUSKUTSUT

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on joko toimitettava kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella, joka on julkaistava yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 § HALLITUS

Yhdistyksen lakimääräisenä hallintoelimenä, edustajana ja asioiden hoitajana toimii hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä, joista vähintään kahden on oltava Turun kaupungin ulkopuolelta valittuja.

Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kuitenkin siten, että vuosittain eroaa kolmasosa (1/3) jäsenistä. Erovuoroisuus määritetään ensimmäisellä ja toisella kerralla arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi alkaa siitä vuosikokouksesta, jossa hallitus valitaan, ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka valintahetkellä on täyttänyt 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yksi kolmasosa (1/3) sen muista jäsenistä on saapuvilla.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on mm:

1. Ohjata yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti
2. Valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat
3. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt
4. Määritellä toiminnanjohtajan tehtävät sekä valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden työskentelyä
5. Asettaa tarvittaessa työvaliokunta ja muut valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät sekä määrittää näiden tehtävät
6. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
7. Kutsua yhdistyksen kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat
8. Tarvittaessa myydä yhdistyksen irtainta käyttöomaisuutta sekä pantata sitä
9. Edustaa yhdistystä

11 § TOIMISTO JA TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksen toiminnan käytännön suorittajana on yhdistyksen toimisto, jota johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajan tehtävänä on mm:

1. Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
2. Vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta hallituksen ohjeiden mukaan
3. Toimia sihteerinä hallituksen kokouksissa sekä tarvittaessa esitellä ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4. Järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla
5. Huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä jäsenkunnan, yhteiskunnan sekä alan muiden keskusjärjestöjen ja toimijoiden välillä

12 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä, yhdessä toiminnanjohtajan tai jonkun muun hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

Hallitus voi juoksevien asioiden hoitamista varten valtuuttaa toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


13 § ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksissa älköön kukaan osanottaja äänestäkö enemmällä kuin 1/10 kokoukseen osallistuvien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

14 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

15 § TILINTARKASTUS

Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella, jos vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa muutosta kannattaa.

17 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella, jos vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa kannattaa purkamista.

18 § VARAINKÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä kiinteistöjä koskeviin ja niiden yleisiä etuja ajaviin tarkoituksiin sillä tavoin kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää. Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat on luovutettava Kiinteistösäätiö r.s.:lle.

---

Suomen Kiinteistöliiton merkkiohjesääntö

Suomen Kiinteistöliitto myöntää tunnustuksena ja sen jäsenyhdistykset myöntävät tunnustuksena ansiomerkkejä ja -mitaleja sekä kunniamerkkejä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai työstä kiinteistöalalla tämän merkkiohjesäännön mukaan. Merkkejä tai mitaleita myönnetään tunnustuksena niille henkilöille, jotka ovat erityisen aktiivisesti, ansiokkaasti ja pitkään osallistuneet kiinteistöalan järjestötoimintaan tai muuhun kiinteistöalan toimintaan. Merkkiohjesääntö löytyy tästä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.